A
linka
 


Návěstidla na kolejišti

Každý, kdo se pustí do stavby kolejiště, se dříve nebo později setká s problematikou návěstidel. Následující řádky jsou pokusem poskytnout základní informace o návěstidlech a jejich použití na modelovém kolejišti hlavně začínajícím modelářům a těm, kdo se s problematikou teprve seznamují. Návěstní problematika je značně rozsáhlá, proto jsem se pokusil zaměřit jen na ty informace, které jsou potřebné a užitečné pro provoz na modelovém kolejišti a které nám pomohou vyvarovat se při osazování návěstidel zásadních chyb. Odborníky profesionály prosím o shovívavost. Za připomínky a doplňující informace budu velmi rád.

Při osazování kolejiště návěstidly by mělo být dodrženo několik zásad.

Použitý návěstní systém by měl odpovídat modelovanému časovému období.
V průběhu času procházejí způsoby zabezpečení provozu i návěstidla neustálým vývojem. Podle potřeb se mění a upravují i návěstní předpisy. Při osazování kolejiště je proto nutné tyto skutečnosti respektovat a používat návěstní systém odpovídající dobovým pravidlům a zvyklostem.
Stručný pohled do historie

Použití návěstidel by mělo odpovídat charakteru tratě a provozním potřebám stanic.
Návěstidla se umísťují na tratích, podle toho jak to vyžaduje frekvence dopravy. Na lokálkách s malým provozem nejsou návěstidla nutná. Při silnějším provozu jsou stanice osazeny pouze vjezdovými návěstidly.  Je-li hustota provozu větší, bývají stanice vybaveny skupinovými odjezdovými návěstidly (tj. jediné odjezdové návěstidlo pro všechny koleje, nebo několik pro skupiny dopravních kolejí). Na hlavních tratích s velkou hustotou provozu se umisťují odjezdová návěstidla u každé dopravní koleje. Tato pravidla by měla být respektována i v modelu.
Základní pojmy

Hlavní návěstidla a jejich funkce

Přehled znaků hlavních návěstidel a některé další návěsti

Sled návěstí na předvěsti, vjezdovém a odjezdovém mechanickém návěstidle

Sled návěstí na předvěsti, vjezdovém a odjezdovém návěstidle
(ve stanicích bez rychlostní návěstní soustavy)


Sled návěstí na předvěsti, vjezdovém a odjezdovém návěstidle
(ve stanicích s rychlostní návěstní soustavou)


___________________________________________________________________________________

Příklady osazení stanice
V následujících příkladech jsou použita sloučená světelná odjezdová návěstidla platná i pro posun (s bílým světlem, na stožáru se střídají červené a bílé pruhy, přičemž bílý pruh má poloviční šířku).
Nejsou zde uvedena samostatná seřaďovací návěstidla (o způsobu jejich použití viz. kapitola o hlavních návěstidlech).
Bílé světlo na vjezdových návěstidlech je přivolávací návěst (viz. přehled znaků hlavních návěstidel).
V některých stanicích mohou být použita i odjezdová návěstidla bez bílého světla. Na stožáru pak mají červené a bílé pruhy stejné šířky (návěstidlo platí pouze pro jízdu vlaku).
1. Stanice bez návěstidel
2. Stanice pouze s vjezdovými návěstidly
3. Stanice s vjezdovými a skupinovými odjezdovými návěstidly
4. Stanice s vjezdovými a odjezdovými návěstidly u každé dopravní koleje
5. Koncové a úvraťové stanice

Plánky stanic v ČR

___________________________________________________________________________________ 
Informační zdroje:
Návěstní předpisy ČD D1 - Návěstní předpisy D1
Návěstní předpisy ČD D2 - http://vlak.wz.cz/predpis.html
Zuska, V.: Návěstidla na modelovém kolejišti, Nadas, Praha, 1977
(pdf)
Návěstní předpisy D1 z roku 1954 (pdf)

 

 
linka 2