A
linka
 


Vratná smyčka se skrytým nádražím

Způsobů elektrického zapojení vratné smyčky existuje více. Uvedené zapojení využívá řešení s diodami.

1

Popis funkce:

Smyčka je elektricky rozdělena na 3 části, které jsou vzájemně odděleny izolačnímy mezerami v obou kolejnicích.
První, šedý úsek, je normálně napájen. Druhý, modrý úsek (včetně světlých částí), je napájen přes dvojici diod D3 a D4, které umožňují jízdu vlaku pouze ve směru šipky, tedy vjezd do smyčky. Třetí, zelený úsek, je připojen přes dvojici diod D1 a D2, které umožňují pouze výjezd ze smyčky.

Vlak vjede do smyčky ve směru šipky a projede přes šedý a modrý úsek. Po najetí lokomotivy do zeleného úseku se zastaví, protože diody D1 a D2 nepropouštějí do zeleného úseku napětí "vjezdové" polarity. Pokud nyní změníme směr jízdy na ovladači, zelený úsek bude přes diody D1 a D2 normálně napájen a vlak bude pokračovat v jízdě ven ze smyčky. Modrý úsek bude díky diodám D3 a D4 bez napětí. Tím je zabráněno zkratu, který by vznikal při přejíždění všech kovových dvojkolí přes izolační mezeru mezi zeleným a modrým úsekem, kde se objevuje napětí opačné polarity.

Světlé části modrého úseku U201-U206 jsou ovládány přes spínače S201-206 a umožňují zastavení soupravy na zvolené pozici ve smyčce. Pro odizolování vypínaných částí modrého úseku stačí přerušit pouze vnější kolejnici.

Provoz takto řešeného skrytého nádraží je velmi jednoduchý. Nejprve nastavíme vlakovou cestu přehozením výhybek např. na první kolej a rozpojíme např. spínač S201. Vlak vjede do smyčky a po najetí lokomotivy do úseku U201 zastaví. V tom okamžiku se rozsvítí žlutá LED dioda D201, která signalizuje obsazení této pozice skrytého nádraží na ovládacím panelu. Při najíždění dalších souprav se vše opakuje.
Pokud použijeme jako S201-S206 dvoupólové přepínače, můžeme jejich druhým kontaktem spínat další (červenou) LED diodu, která nám bude na panelu přehledně signalizovat vypnutí úseku. Tato signalizace je velmi praktická zvláště při "nočních jízdách".

Signalizace obsazení úseku je řešena tou nejjednodušší a nejlevnější metodou. Její nevýhodou je, že dioda svítí jen v případě, je-li směr jízdy, nastavený na ovladači, shodný se směrem vjezdu do smyčky. V tomto případě to však nevadí, naopak je to jistou výhodou, protože není potřeba přemýšlet nad volbou směru jízdy, ale stačí pohledem zkontrolovat, jestli se žluté LEDky rozsvítily.

Spínač S1 slouží k přemostění diod D3 a D4, což je vhodné pro případy, kdy potřebujeme v modrém úseku smyčky couvat (např. při rozpojení soupravy, najetí na špatnou kolej apod.)

Výhybka V101 je řešena jako samovratná. Pomocí pružiny je lehce přidržována v poloze do odbočky (vjezd ve směru šipky). Při výjezdu ze smyčky si vlak výhybku sám přestavuje vlastní silou do polohy rovně. Tah pružiny musí být nastaven tak, aby při přejezdu přes výhybku nedocházelo k vykolejování.
Ovládání výhybek V104 a V105 je umístěno na ovládacím panelu a je řešeno tak, aby stisknutím tlačítka příslušné koleje byla na tuto kolej nastavena cesta (viz.
stavění vlakové cesty jedním tlačítkem).
K signalizaci postavené vlakové cesty lze využít kontakty zpětného ohlasu přestavníků výhybek (obr. 1).
Pokud máme přestavníky bez zpětného ohlasu, je možné použít pro signalizaci dvoucívková relé ovládaná současně s přestavníky nebo řešit signalizaci dalším přídavným obvodem (např. obr. 2). Postavená vlaková cesta je na panelu signalizována zelenou LED diodou.
Výhybky V102 a V103 jsou bez přestavníků a vlak si je při výjezdu ze smyčky přestavuje mechanicky sám.

Ve skrytém nádraží je možno odstavit až 6 souprav.

Obr. 1 - signalizace pomocí kontaktů zpětného ohlasu
Obr. 2 - signalizace pomocí releového obvodu

Popis funkce:

Tlačítka TL 1-3 ovládají přestavníky výhybek V104, 105 a současně signalizaci postavené vlakové cesty.
Po připojení napájení se vždy rozsvítí dioda LD1 (stav na schématu). Obvod nemá žádnou zpětnou vazbu na postavení výhybek, proto je nutné po zapnutí provést volbu některé vlakové cesty.

Stisknutím tlačítka TL2 dojde k nastavení vlakové cesty na kolej 2 a sepnutí relé B, které si svým kontaktem b1 vytvoří přidržovací obvod a současně rozsvítí diodu LD2, kontaktem b2 přeruší obvod relé C.
Stisknutím tlačítka TL3 dojde k nastavení vlakové cesty na kolej 3 a sepnutí relé C, které si svým kontaktem c2 vytvoří přidržovací obvod a současně rozsvítí diodu LD3, kontaktem c1 přeruší obvod relé B.
Stisknutím tlačítka TL1 dojde k nastavení vlakové cesty na kolej 1 a současně sepne relé A a svým kontaktem a1 přeruší přidržovací obvody relé B nebo C. Po uvolnění TL1 relé A odpadne a přes kontakt a1, b1, c1 se rozsvítí dioda LD1.

Dioda D a kondenzátor C usměrňuje a filtruje napájecí napětí pro relé. 

_________________________________________________________________________________

Použité součástky:

D, D1-D5, D8 - běžná usměrňovací dioda pro napětí >25V a proud >1A
D6, D7 - běžná usměrňovací dioda pro napětí >25V a proud >100 mA
LD1-3 - LED diody
R - odpor 1k5 (podle použitých LED diod)
R1-3 - odpor 680 ohm

C - elektrolytický kondenzátor 500uF / 25V
Relé - M4-12H (viz. http://www.gme.cz/)

3
Ovládací panel skrytého nádraží
 
linka 2