A
linka
 


Jednoduchý časový spínač

Obvod najde na kolejišti uplatnění všude tam, kde potřebujeme nějakou činnost provádět s určitou časovou prodlevou. Zapojení je velmi jednoduché a tomu odpovídá i omezená možnost přesného nastavení časového intervalu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapojení 1
První varianta obvodu umožňuje zpožděné vypnutí. Je vhodná pro případy, kdy potřebujeme vypnout nějaký obvod s časovým zpožděním nebo naopak krátký impuls, např. z kolejového kontaktu, prodloužit.

Popis funkce:
Stisknutím tlačítka T se obvod spustí, kondenzátor C1 se nabije a tranzistor T1 sepne relé A. Po uvolnění tlačítka T drží relé A sepnuté po určitý časový interval. Jeho délka je závislá na velikosti kapacity kondenzátoru C1 a velikosti odporu R1*. Kondenzátor C1 se následně postupně vybíjí přes odpor R1 do báze tranzistoru T1. Po jeho vybití se tranzistor uzavře a relé A odpadne.

Dioda D a kondenzátor C slouží k usměrnění a vyhlazení napájecího napětí pro napájení obvodu.

.1

Použité součástky:
D - dioda 1N4007 nebo jiná křemíková usměrňovací dioda (na napětí 25V a vyšší, proud cca 0,8 -1A).
C - elektrolytický kondenzátor 470M na napětí 35V (nebo vyšší)
R1* - odpor 1k8
R2 - odpor 680 ohm
T1 - tranzistor
BD135, BD137, BD139 nebo jiný typ s podobnými parametry.
relé A - M4 -12H
C1 - elektrolytický kondenzátor 47M/35V, jeho kapacita určuje délku časového intervalu, 47M odpovídá přibližně 10 sekundám

* hodnota R1 nesmí být příliš nízká, aby vybíjecí proud C1 nepřekročil mezní hodnoty použitého tranzistoru

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapojení 2
Druhá varianta obvodu umožňuje zpoždění zapnutí i vypnutí. Je vhodná pro případy, kdy je potřeba provedení nějaké činnosti časově zpozdit. Např. po postavení návěstidla na volno se vlak nerozjede okamžitě, ale až po určitém časovém intervalu. Jiným příkladem může být zpožděné zapínání osvětlení ulic a domů na kolejišti, kdy použijeme více časových spínačů s různě nastaveným spínacím časem.

Popis funkce:
Zapnutím spínače S se obvod spustí. Přes odpor R3 a R4 se začne nabíjet kondenzátor C1. Doba nabíjení závisí na kapacitě kondenzátoru a velikosti odporu R3* a R4*. Po nabití C1 se otevře tranzistor T1 a sepne relé A. Po vypnutí spínače S drží relé A sepnuté po určitý časový interval. Jeho délka je závislá na kapacitě kondenzátoru C1, ten se postupně vybíjí přes odpor R1 do báze tranzistoru T1. Po jeho vybití se tranzistor uzavře a relé A odpadne.

Dioda D a kondenzátor C slouží k usměrnění a vyhlazení napájecího napětí pro napájení obvodu.

2

Použité součástky:
D - dioda 1N4007 nebo jiná křemíková usměrňovací dioda (na napětí 25V a vyšší, proud cca 0,8 -1A).
C - elektrolytický kondenzátor 470M na napětí 35V (nebo vyšší)
R1 - odpor 10k
R2 - odpor 680 ohm
R3* - odporový trimr 220k (250k)*
R4* - odpor 100k (68k)*
T1 - tranzistor
BD135, BD137, BD139 nebo jiný typ s podobnými parametry.
relé A - M4-12H
C1 - elektrolytický kondenzátor 100M/35V

R3 umožňuje nastavit čas sepnutí v rozsahu přibližně 3 - 60 sekund
Doba vypnutí po rozpojení spínače S je přibližně 10 sekund

* součet hodnot R3 a R4 by neměl být větší než 330k. Při vyšší hodnotě a při nastavení maximálního času spínání, by velikost nabíjecího proudu kondenzátoru byla nižší než vybíjecího a obvod by nefungoval

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad použití:


Na kolejišti mám nainstalovanou světelnou signalizaci u přejezdu, který je hned za první výhybkou zhlaví. Spínání přejezdové signalizace jedoucím vlakem se mi vzhledem ke krátkým kolejovým úsekům zdálo značně komplikované, proto jsem spínání signalizace spojil s postavením vlakové cesty. Je-li návěstidly povolen vjezd, odjezd nebo posun přes přejezd, signalizace se sepne a po zrušení vlakové cesty se opět vypne. Protože používám automatické rušení vlakové cesty projíždějící lokomotivou, potřeboval jsem zajistit, aby signalizace nevypnula okamžitě, ale blikala ještě nějakou dobu po přepnutí návěstidel na červenou a k jejímu vypnutí došlo až po průjezdu celého vlaku. Právě pro tento úkol mě posloužil jednoduchý časový spínač, který se zpožděním přibližně 10s vypíná signalizaci na přejezdu. Tento zjednodušený způsob řízení přejezdové signalizace by samozřejmě na skutečné železnici nebylo možné použít, ale na kolejišti plní svou úlohu dobře.

Schéma zjednodušeného ovládání přejezdu:

Ve schématu jsou pouze zjednodušeně zakresleny obvody spínání návěstních znaků na návěstidlech. Je-li na kterémkoli návěstidle zapnuta návěst povolující jízdu, dojde přes příslušnou diodu D1-D4 ke spuštění časového spínače a k sepnutí relé A, které spouští signalizaci na přejezdu. Po přepnutí na "stůj" se začne kondenzátor C1 vybíjet a po jeho vybití relé A odpadne a přejezdová signalizace zhasne.

3

Použité součástky:
D, D1-D4 - dioda 1N4007
C - elektrolytický kondenzátor 470M na napětí 35V (nebo vyšší)
R1 - odpor 1k8
R2 - odpor 680 ohm
T1 - tranzistor
BD135, BD137, BD139 nebo jiný typ s podobnými parametry.
relé A - M4-12H
C1 - elektrolytický kondenzátor 47M/35V

 
linka 2